Ljud är viktiga för marina djur

Havsdjurens liv bygger till stor del på utnyttjandet av undervattensljudvärlden. Buller stör deras liv. Djuren stressas av de ljud som människan åstadkommer och starka ljud sätter deras hälsa i fara.


Ljudmiljön kompenserar för Östersjöns dåliga siktförhållanden

Det grumliga vattnet, solens låga vinkel över horisonten och snötäcket på isen under vintern är alla faktorer som minskar ljusmängden i vattnet. Sikten är ofta begränsad till ett par meter. Ljud kan däremot fortplantas över tiotals kilometer, beroende på frekvensen.

Ljudets betydelse för undervattensmiljön kan jämföras med ljusets betydelse för landmiljön. De flesta havsdjur använder ljud för kommunikation, förökning, för att hitta föda och för att orientera sig.

Östersjöns sälar håller kontakt med varandra med hjälp av ljud och samlar information om världen omkring med hjälp av sin skarpa hörsel. Vår enda valart, tumlaren, är ännu mer beroende av ljud, eftersom den orienterar och jagar med hjälp av sitt inre ekolod.

Tumlaren uppfattar bäst höga ljud, men blir tyvärr störd också av fartygstrafikens dovare frekvenser. Fiskarnas hörselspektrum är i princip detsamma som människans och bullret från sjöfarten kan påverka deras beteende. Olika arter skiljer sig ändå kraftigt från varandra i det här avseendet.

Människans buller stör djurens vardagsliv

Människoskapat buller är ofta både ljudligare och bär över längre avstånd än naturliga ljud. Det har visat sig att mänskliga ljud har skadliga effekter på marina djur.

Beroende på ljudets volym och djurets närhet kan ljud orsaka beteendeförändringar, en höjning av hörseltröskeln, skada hörselorganen, fysiska skador eller till och med plötslig död. Allra värst är plötsliga och kortvariga kraftiga ljud som uppkommer till exempel i samband med sprängningar och pålning.

Även om allt buller vi sprider omkring oss inte har så här allvarliga följder, inskränker det ändå djurens livsrum. Med andra ord minskar de området där djur kan registrera ljud som är viktiga för deras liv. Detta område minskar varje gång vi producerar ljud som är starkare än naturens egna ljud - djuren får svårare att hålla kontakt med varandra och hitta sina byten.

Bullret förorsakar också stress för havsdjuren. Sambandet mellan buller och stress är välkänt hos människan, men först nyligen har vi upptäckt att samma gäller fiskar och valar. Bullerrelaterad stress förstärker till exempel effekterna av fysisk stress orsakad av skadliga ämnen.