Lokala aktörer, organisationer och stiftelser verkar för Östersjön

Finlands Östersjöpolitik bedrivs som en gemensam nationell strategi, men genomförs lokalt på mycket varierande sätt. Kommuner och landskapsförbund ansvarar för planläggningen av sina områden, enligt markanvändnings- och bygglagen. Eftersom deras områden sträcker sig till de territoriella havsgränserna, kommer markanvändningslagen också att tillämpas för havsområden.


 Planläggningen styr markanvändningen

Planläggningen styr t.ex. markanvändningen, men också hamntrafiken och sjöfarten. EU:s ramdirektiv för vatten- och havsförvaltningen förutsätter havsplanering, med målet att skydda det öppna havet och kustvattnen som en helhet.

Vatten- och havsvårdsplanerna beskriver vattnens tillstånd och åtgärder för att förbättra dem

De regionala vattenvårdsplanerna och tillhörande åtgärdsprogrammen har information om vattnens tillstånd, de faktorer som påverkar det och om de planerade åtgärderna för att uppnå god status för både yt- och djupvatten.

Havsvårdens åtgärdsprogram uppskattar de nuvarande vårdåtgärdernas tillräcklighet och föreslår åtgärder för hur vi uppnår god status i havet.

De regionala vattenvårdsplanerna och åtgärdsprogrammen uppdateras vart sjätte år enligt resultaten från övervakningsprogrammet.

Lokala aktörer för Östersjöns bästa

Landsbygden, skärgården och tätorterna påverkar Östersjön på olika sätt. De flesta av de regionala Östersjöaktiviteterna längs kusten koncentreras till hamnstäder på grund av ökad sjöfart, tätorter och tjänster. Många kuststäder har sina egna Östersjöprogram som fokuserar på lokala frågor.

Förutom städer och kommuner arbetar också många medborgarorganisationer, stiftelser och vattenskyddsföreningar med regionala frågor i Östersjöregionen.