Hormonstörande ämnen påverkar den hormonella funktionen hos människor och marina organismer

Många läkemedel, särskilt syntetiska hormonpreparat är så kallade hormonstörare som påverkar havsorganismernas förökning och beteende.


Uppskattningsvis ca 40 kg naturligt östrogen och ca 300 g syntetiskt östrogen släpps ut i havet bara från staden S:t Petersburg. Också antibiotika kommer ut i vattendrag på många olika sätt. Tills vidare vet vi inte hur havsorganismerna reagerar på antibiotika.

Också andra kemikalier kan påverka hormonfunktionerna

Förutom läkemedel och hormoner kan kemikalier, tillverkade för andra ändamål, också ha hormonstörande effekter. Till sådana ämnen räknas perfluorerade föreningar (PFOS, PFOA) och polybromerade difenyletrar (PBDE-föreningar).

Kunskap om egenskaperna hos många befintliga och vissa nya kemikalier är dock fortfarande ofullständig.

TBT har utrotat hela snäckpopulationer

Organiskt tributyltenn (TBT) som tidigare användes i båtbottenfärger är idag förbjudet i hela världen. Dess nedbrytningsprodukter kommer att cirkulera länge i näringsväven.

TBT har starkt androgena effekter och utvecklar till exempel hanliga könsorgan hos honliga snäckor. Detta leder till att honorna blir sterila. I de värst drabbade områdena har hela snäckpopulationer bokstavligen utrotats på grund av förorening av TBT.

Myndigheterna har fått upp ögonen för problemet med hormonstörare

EU har gjort en förteckning över en rad kemikalier som anses ha hormonstörande inverkan på djur och människor och OECD har å sin sida utvecklat riktlinjer för att testa dessa hormoner och för att bedöma testresultaten.

Också i Finlands nationella program för hanteringen av farliga kemikalier uppmärksammas hormonstörarna och målet är att minska användningen av dem. Dessutom är syftet att bestämma deras utsläpp, förekomster och effekter på hälsa och miljö.