Hållbar användning och god havsvård för att säkra Östersjöns och vår egen framtid

Östersjön är på många sätt viktig för finländarna. Havet är vår viktigaste handelsled och ger oss både materiella och immateriella resurser. Många av våra näringar bygger på havet och på allt vi får från det.


I dagens samhälle betyder havet mera än någonsin förut. Fartygstrafiken ökar och vi försöker också utnyttja havsområdena intensivare och för nya ändamål som till exempel vindkraftsproduktion. Utmaningen är att anpassa många olika intressen, samtidigt som vi slår vakt om havets hälsa.

Ett hållbart bruk bygger på både kunskap och regler

Användningen och belastningen av havet styrs av både nationell lagstiftning och internationella avtal och konventioner. Syftet med regleringen är att se till att havet används på ett hållbart sätt - det vill säga att användningen av havet inte påverkar havets tillstånd eller äventyrar till exempel den marina naturen eller det maritima kulturarvet. Havet måste också förvaltas aktivt tillsammans med andra kuststater.

Olika intressen gällande havsområdena anpassas genom havsplanering. Planeringen bygger på kunskaper om havsområdenas tillstånd och lämplighet för olika aktiviteter.

Havsplaneringen har samma mål som alla andra goda aktiviteter gällande Östersjön: att uppnå och bevara Östersjöns goda status och att säkerställa ett mångsidigt och hållbart bruk, nu och i framtiden.