Östersjön betyder mycket för finländarna – forskningen utreder och värderar havets fördelar

Östersjön förser oss med många fördelar och tjänster. Havet producerar fisk som vi kan äta. Vattenväxter och alger binder koldioxid från luften. Havslandskapet inspirerar konstnärer och låtskrivare. Allt det som havs- och andra ekosystem ger oss, så att säga ”gratis” buntas ihop under begreppet ekosystemtjänster.


Den samhälleligt och ekonomiskt inriktade havsforskningen utreder bland annat hurudana ekosystemtjänster havet producerar och beräknar deras värde. När vi har en uppfattning om havets värde kan det räknas in i nationalekonomin. Den här typen av ekonomiska analyser hjälper oss att sköta om havet bättre än tidigare.

Hur mäter man värdet på ekosystemtjänster?

Vissa ekosystemtjänster är lätta att värdera. Den kommersiella fiskfångstens marknadsvärde bestäms med hjälp av fiskpriserna och kostnaderna för fisket. Samma princip gäller naturresurser, till exempel ferromangan, som grävs upp ur havsbotten.

En stor del av alla de ekosystemtjänster som havet producerar saknar ändå en direkt marknad. Havet ger oss välfärd, rekreation och inspiration. De här tre tjänsterna går inte att köpa eller sälja för pengar. Ändå kan vi ge dem ett värde, till exempel med hjälp av gallupundersökningar eller resekostnader. Hur mycket är folk beredda att betala för att ta del av de upplevelser som havet erbjuder? Hur långt är de beredda att resa för att njuta av dem?

Värdet av vissa ekosystemtjänster kan också bestämmas indirekt, via andra marknadspriser och kostnader. På så sätt kan vi till exempel uppskatta värdet av havsbottens förmåga att binda kol och näringsämnen.

Havsnaturen och biodiversiteten har också ett egenvärde

När vi känner till ekosystemtjänsternas ekonomiska betydelse, kan vi också bestämma ett pris på ett fungerande och välmående hav. Detta är viktigt då havsbelastande aktiviteter, såsomutnyttjande av havsbottengrusresurser, ligger i andra vågskålen. Om en grustäkt förstör ett viktigt lekområde för fisk kan vågskålen luta mot ekosystembevarande.

Allt går ändå inte att mäta i pengar. Havsnaturen och dess biodiversitet har också ett egenvärde oberoende av människan. En bevarad biodiversitet är ett randvillkor som borde vara synligt i allt beslutsfattande som gäller havet. Forskning stöder också detta: den visar att biologisk mångfald kan ge människor mer välstånd.

En sommarstuga på stranden.

Kunskap om havets värde utgör grunden för beslutsfattandet

Finlands miljöcentral utreder och kartlägger systematiskt alla de ekosystemtjänster som produceras av Östersjöns viktigaste livsmiljöer. Också livsmiljöernas tillstånd bedöms. Ekosystemtjänsternas betydelse för människornas välstånd och hälsa och det ekonomiska värdet av tjänsterna fastställs.

Forskningens syfte är att stöda och underlätta användningen av vetenskaplig kunskap i samhälleliga beslut vad gäller Östersjön. Den här kunskapen behövs till exempel då man planerar användningen av ett havsområde, utvecklar havsbaserade försörjningsmöjligheter eller letar efter det mest effektiva sättet att stärka det marina skyddet.

Bokföring av ekosystemtjänster diversifierar nationalräkenskaperna

Att bestämma värdet på ett ekosystem skapar förutsättningar för ekosystemets räkenskaper. Den anpassar värdena på ekosystemen och de tjänster de tillhandahåller med nationalräkenskaper. Således kan också ekosystemets värde beaktas vid beräkning av BNP.

Ekosystemets bokföringssystem utvecklas i internationellt samarbete. I samarbetet deltar flera universitet, forskningsinstitut och stora organisationer såsom FN, OECD, EU och Världsbanken.

Forskarna vid Finlands miljöcentral har undersökt hur forskningsdata om Östersjön och annan information kunde utnyttjas i den ekologiska bokföringen vad gäller havet. Tills vidare har metoden endast tillämpats på ett fåtal ekosystemtjänster.

Ytterligare information om forskningen:

Förvaltning av havet förutsätter ekonomiska analyser

För att kunna vårda havet på ett effektivt sätt måste den ekonomiska bakgrunden vara känd. Havsförvaltningen i Finland styrs av EU:s ramdirektiv för havet, vars mål är en god ekologisk status.

Direktivet förutsätter också att den nationella havsförvaltningen bygger på ekonomiska analyser av hur havsområdena utnyttjas, fördelarna med att förbättra havets tillstånd och kostnadseffektiviteten. Analyserna syftar till att öka havsförvaltningens kostnadseffektivitet och utreda effekterna av förändringar i havets tillstånd på ekonomin och välståndet. På detta sätt kan havsförvaltningen koncentreras till de mest effektiva åtgärderna

Ekonomiska analyser av förvaltningen av Östersjön genomförs också i samarbete med andra Östersjöländer. Detta arbete samordnas av Östersjökommissionen för skydd av Östersjön (HELCOM).