Turun yliopisto tekee monitieteistä meritutkimusta

Meri ja merenkulku on yksi Turun yliopiston kuudesta tutkimuksen temaattisesta kokonaisuudesta. Se vahvistaa jo ennestään vahvoja tutkimusaloja ja luo edellytyksiä tulevaisuuden kärkitutkimukselle.


Kokonaisuuden tarkoitus on myös tehostaa tieteidenvälistä yhteistyötä, etsiä uusia avauksia tieteenalojen rajapinnoilta sekä laajentaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Meri ja merenkulku -profiilialueen tutkimus on monitieteistä

Meri ja merenkulku -kokonaisuus koostuu meri- ja rannikkoalueiden, saariston ja merenkulun ympäristötutkimuksesta sekä laivaliikenteen, satamatoimintojen, meriteollisuuden, lainsäädännön ja kulttuurin monitieteellisestä tutkimuksesta. Yhteistyötä tehdään Åbo Akademin kanssa.

Luonnontieteellinen Itämeri-tutkimus on keskittynyt biologian, geologian ja maantieteen laitoksille. Eläin- ja kasvimuseoilla on laajat näytekokoelmat meri- ja saaristolajistosta. Saaristomeren tutkimuslaitos on keskeinen yhteistyökumppani Itämeren tutkimusasemien verkostossa. Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa tehdään merenkulkuun liittyvää tutkimusta yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta sekä järjestetään alan täydennyskoulutusta ja seminaareja.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen merentutkimus on organisoitunut Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen Aallonharjalle (AHA) -verkoston alle. Sen tavoitteena on koota yhteen tutkijoita, joiden tutkimus liittyy yliopistojen Meri ja merenkulku -profiilialueeseen. Tutkimusaiheita ovat muun muassa ympäristön- ja ilmastonmuutoksen paikallinen näkyminen ja kokeminen sekä erilaiset purjehdukseen ja merimieskulttuuriin liittyvät ilmiöt.

 Näkymä satamassa

Tutkimus yhdistää tutkijat ja päättäjät

Turun yliopiston tutkimus tuottaa riippumatonta ja ajantasaista tietoa Suomen meriklusterista niin oman alan käyttöön kuin päätöksenteon tueksi sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

Tutkimuksen tuottamia taloudellisia tunnuslukuja hyödyntävät niin päättäjät, alan etujärjestöt, toimittajat kuin muu tutkimusyhteisökin. Turun yliopisto on aktiivisesti mukana EU-hankkeissä edistämässä muun muassa merenkulun ja meriteollisuuden maiden rajat ylittävää yhteistyötä, ekotehokkuutta ja kilpailukykyä.

Turun yliopisto on mukana FINMARIssa

Turun yliopisto on mukana Suomen merentutkimuksen infrastruktuurin konsortiossa FINMARI:ssa, joka kokoaa yhteen keskeiset suomalaiset merentutkimuksen infrastruktuurit ja kehittää välineistöä huippututkimuksen tarpeisiin.

FINMARI:a koordinoi Suomen ympäristökeskus. Mukana konsortiossa ovat lisäksi Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi sekä Arctia Shipping Oy.