Tuntematon meri avautuu kuvatulkintojen ja mallintamisen avulla

Merentutkijoilla on nykyisin melko hyvä käsitys niistäkin merialueista, jotka sattuvat näytteenottopisteiden väliin – ja joissa kukaan ei ole käynyt sukeltamassa ja katsomassa merenpohjaa omin silmin. Näitä alueita tutkitaan kaukokartoituksen ja mallintamisen avulla.


Mallintamisen avulla tehdään päätelmiä niistä alueista, joista ei ole käytettävissä suoria havaintotietoja. Mallit perustuvat olemassa oleviin aineistoihin, ja niiden avulla arvioidaan esimerkiksi merenpohjan ominaisuuksia laajoilla alueilla. Mallien avulla voidaan myös tuottaa lajien levinneisyyskarttoja.

Mallit rakentuvat kerätyn ympäristötiedon varaan

Mallinnuksen avulla voidaan tarkastella meriluontoa ja sen ilmiöitä laajoilla maantieteellisillä alueilla. Mallit ikään kuin yleistävät tutkituista havaintopaikoista kerätyn tiedon havaintopaikkaa ympäröiville merialueille.

Mallinnuksen lähtökohtana on aina todellinen havaintotieto. Tieto voi olla esimerkiksi tietyn lajin tai elinympäristön havaitut esiintymispaikat. Mallinnuksessa tietoon yhdistetään ympäristöoloja kuvaava karttataso, joka on tuotettu vaikkapa satelliittikuvien perusteella. Lopputuloksena saadaan lajin tai elinympäristön todennäköinen levinneisyys havaittuja esiintymispaikkoja laajemmalla alueella.

Mallien avulla voidaan arvioida paitsi lajien levinneisyyksiä myös esimerkiksi kalojen tärkeimpiä lisääntymisalueita. Fysikaalinen merentutkimus tuottaa myös hydrodynaamisia malleja. Malleilla voidaan ennustaa muun muassa aallokkoa, virtauksia ja vedenkorkeutta sekä meren lämpötilan ja suolaisuuden vaihteluita.

Myös ihmisen vaikutuksia meriluontoon voidaan mallintaa

Mallintaminen soveltuu myös ihmisen vaikutusten arviointiin. Kun tiedetään, miten erilaiset ihmisen toiminnot sijoittuvat kartalle – ja kun tunnetaan samoilla alueilla esiintyvät lajit ja luontotyypit – voidaan mallien avulla ennakoida luontoon kohdistuvia vaikutuksia ja riskejä.

Vaikutusmalleja voidaan käyttää esimerkiksi merialueiden käytön suunnittelussa. Malleilla tarkastellaan sitä, kuinka paljon suunnitellun toiminnan vaikutusalue menee päällekkäin tärkeiden luontoarvojen kanssa ja miten voimakkaasti toiminta heikentäisi näitä luontoarvoja.

Vaikutusmalleissa otetaan huomioon myös paikalliset ympäristöolot. Esimerkiksi merialueen syvyys tai alttius tuulelle ja aallokolle voi joko voimistaa tai vähentää ympäristövaikutuksia.