Merenkulkuelinkeinon erityismerkitys Ahvenanmaalle

Jo aikoja sitten ahvenanmaalaiset purjehtivat ympäri Itämerta kaupanteon merkeissä, mutta merenkulku Ahvenanmaalla lähti kunnolla käyntiin vasta Krimin sodan päättymisen jälkeen (1856).

Charlotta Björklund

Kirjoittaja työskentelee projektikoordinaattorina Ahvenanmaan maakuntahallituksessa

1950-luvun lopulla kaupallinen merenkulku lähti nousuun ja lauttaliikenteelle avattiin reitti Ruotsin, Ahvenanmaan ja Turunmaan välille. Nykyisin esimerkiksi Viking Linellä on seitsemän alusta, jotka liikennöivät Turun, Ahvenanmaan, Ruotsin ja Viron välisellä reitillä.Ahvenanmaan kauppalaivastossa oli vuoden 2017 lopussa 43 alusta. Yhteensä laivaston bruttovetoisuus on lähes 1 098 000 Gt.

Ahvenanmaan merenkululla on pitkä historia. Se on ollut – ja on edelleen – Ahvenanmaan tärkein elinkeino. Meren ympäröimälle Ahvenanmaalle merenkulku on välttämätön tapa liikutella ihmisiä ja tavaroita maakunnan ja mantereiden välillä. Runsas liikenne on kansallista ja kansainvälistä.  Merenkulku on erityisen tärkeää turismille: vuonna 2018 yhteensä yli 9,5 miljoonaa matkustajaa matkusti tax-free matkoilla Ahvenanmaalle ja Ahvenanmaan kautta. 

Vuonna 2017 Ahvenanmaan merenkulun parissa työskenteli noin 945 Ahvenanmaalla asuvaa henkilöä. Jos mukaan lasketaan suomalainen henkilöstö henkilöiden määrä vuonna 2016 oli 1983 (ÅSUB). Jos myös kansainvälinen merenkulku otetaan huomioon, työllisten lukumäärä on vielä enemmän. Työpaikkojen tuottamisen lisäksi Ahvenanmaan merenkululla on positiivinen vaikutus myös Suomen laivanrakennusteollisuuteen. Ahvenanmaalla toimivalla meriklusterilla on siis hyödyllisiä vaikutuksia myös Ahvenanmaan ulkopuolella.

Koska Ahvenanmaa kuuluu EU:n tullialueeseen ja tulliliittoon, mutta ei sen verotusalueeseen, on verovapaa myynti mahdollista laivaliikenteellä Ahvenanmaan ja muiden EU-maiden välillä. Verovapaa myynti on tärkeä matkailualalle. Tax-free-myynti tuottaa noin puolet Ahvenanmaan laivayhtiöiden liikevaihdosta.

Risteilyalukset saapuvat Maarianhaminan satamaan.
Ahvenanmaalaiset ovat erittäin riippuvaisia toimivasta merenkulusta.

Ahvenanmaan meriklusteri

Ahvenanmaan meriklusteri sisältää samantyyppistä toimintaa kuin monet muut vastaavat meriklusterit muualla maailmalla. Ahvenanmaan meriklusterin kolme erityispiirrettä ovat:

  1. Se on suurin meriklusteri Pohjois-Itämerellä

  2. Se on säilyttänyt lähes puhtaan meriprofiilin

  3. Se hallitsee Ahvenanmaan paikallista taloutta tavalla, joka ei ole verrattavissa mihinkään muuhun meriklusteriin.

Muita samankaltaisia meriklustereita ympäri Eurooppaa hallinnoivat enemmän maalla toimivat toiminnot kuten logistiikkapalvelut kuin varsinainen merenkulku. Siksi monessa paikassa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, satamatoiminnalla on meriklusterissa suurempi merkitys kuin itse varustamotoiminnalla.

Summa summarum

Ahvenanmaalaiset ovat, ja ovat aina olleet, hyvin riippuvaisia merenkulusta hyvinvoinnin, palveluiden ja kuljetusten osalta. Kaikki nämä liiketoiminnan alat ovat tavalla tai toisella sidoksissa lauttaliikenteeseen. Ahvenanmaan liiketoiminta, johon turismilla on iso vaikutus, on myös lähes kokonaan riippuvainen kuljetuksista, jotka tapahtuvat merenkulun kautta. Lisää tilastotietoja Ahvenanmaan merikuljetuksista löytyy ruotsiksi ÅSUB-verkkosivustolta.

Lue lisää aiheesta

Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön

Lisää Ahvenenmaan merenkulusta ruotsiksi