Indikaattorit kertovat Itämeren tilasta

Itämeren meriympäristön tilaa seurataan jatkuvasti, jotta saadaan kokonaiskuva meren tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tilaa mitataan lukuisilla indikaattoreilla. Indikaattoreilla kuvataan hyvän tilan saavuttamista ja kuinka kaukana siitä ollaan tällä hetkellä.


Indikaattorit ovat erottamaton osa vesien- ja merenhoidon tilaseurantaa. Indikaattorien tarkoituksena on osoittaa muutosta seurattavan lajin tai ilmiön tilassa. Ennalta määritettyjen kynnysarvojen avulla saadaan selville, onko seurattavan kohteen tila hyvä tai heikko. Itämeren tilaa seurataan yhteistyössä Itämeren suojelukomission HELCOMin kanssa

Indikaattorit yleistävät arvion lajin tai ilmiön tilasta tietylle merialueelle. Arvio voi kohdistua koko Itämerelle, sen altaisiin tai rannikolla tarkemmin merialueiden sisä- ja ulkosaariston osiin. Arvion mittakaava riippuu arvioitavasta kohteesta. Esimerkiksi harmaahylkeen tila arvioidaan koko Itämeren mittakaavassa mutta rehevöitymisen tila tarkemmilla alueilla.

Löydät alta Suomen merenhoidossa käytettävät indikaattorit. Indikaattorin nimeä klikkaamalla pääset lukemaan ajankohtaisen tilanarvion.

Ulapan kalakannat ovat Itämerellä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) arvioimia. Silakan, kilohailin, turskan ja kampelan arviot löytyvät ICES-sivulta.

Merinisäkkäät

Hylkeiden runsaus (pdf)
Hylkeiden levinneisyys (pdf)
Hylkeiden lisääntyminen (pdf)
Hylkeiden ravitsemuskunto (pdf)
Hylkeiden metsästys (pdf)

Merilinnut

Pesivän linnuston runsaus Itämerellä (pdf)
Talvehtiva linnusto Itämerellä (pdf)
Lintujen joukkokuolemat (pdf)
Lintujen metsästys (pdf)

Kalat

Vaellussiika Perämerellä (pdf)
Ahvenen, kuhan ja siian yksikkösaaliit (pdf)
Lohen kutukalat ja vaelluspoikaset (pdf)
Meritaimenen kutukalat ja vaelluspoikaset (pdf)
Meritaimenen kalastus (pdf)

Planktonyhteisöt

Eläinplanktonin runsaus ja keskikoko (pdf)
Kasviplanktonin monimuotoisuus (pdf)
Kevätkukintojen määrä ja laajuus (pdf)

Vieraslajit

Vieraslajien ilmestyminen (pdf)

Merenpohja

Pohjaeläinyhteisöjen tila (pdf)
Rakkolevän tila (pdf)
Makroleväindeksi (pdf)
Elinympäristöjen tila (pdf)

Rehevöityminen

Fosforin, typen ja silikaatin pitoisuudet (pdf)
Näkösyvyys (pdf)
Klorofylli a-pitoisuus (pdf)
Ravinteiden ilmalaskeuma (pdf)
Fosforikuorma (pdf)
Typpikuorma (pdf)
Sinileväkukintojen indeksi (pdf)

Haitalliset aineet

Aineiden pitoisuudet rannikolla ja avomerellä (pdf)
Radioaktiivisuus silakassa ja merivedessä (pdf)
Sinilevämyrkyt (pdf)
Kokonaisöljypitoisuus (pdf)
Luvitetun toiminnan päästöt (pdf)

Vedenalainen melu ja meriroska

Rantaroskan määrä ja laatu (pdf)